കാന്റൺ മേള

2006 മുതൽ ഞങ്ങൾ കാന്റൺ മേളയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും 2 സെഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. മേളയിൽ, ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി ഞങ്ങളുടെ പുതിയതും ചൂടുള്ളതുമായ വിൽപ്പന ഇനങ്ങൾ കാണിക്കും.


പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂൺ -03-2019